| |

Od stupnice k improvizaci

Hudební improvizace je sice spontánní tvůrčí proces, kde nemáme pevně danou melodickou ani rytmickou linku, ale je to také velmi komplexní činnost, což často vede k obavám a strachu z ní. Zde ti nabízím k vyzkoušení jednu z cest, pomocí které se dá postupně po malých krůčcích k improvizaci dopracovat. Jde o to, uvědomit si jednotlivé elementy hudebního vyjadřování a ty si vždy samostatně procvičit na jednoduché tónové řadě.

Stejně, jako když se učíme číst, nesnažíme se číst rovnou celá slova nebo dokonce věty, ale je potřeba se naučit nejprve samotná písmenka, z písmenek pak skládat slabiky, ze slabik slova, ze slov věty atd. Behěm cvičení měj toto přirovnání na paměti, neboť se také budeš zadrhávat, vyslovíš špatné písmeno, slova ti nebudou dávat smysl, ale po několika týdnech nebo možná i měsících se čtení zlepší, bude plynulejší, slova začnou zapadat do větných celků atd. Následující postup ber jako jakýsi improvizační slabikář a tak jako se nenaučíš celý slabikář za jedno odpoledne, tak počítej s tím, že každý krok bude potřebovat svůj čas. A může jít o minuty, ale také o dny.

V následujících více než dvaceti krocích se budeme věnovat jednotlivým prvkům, což jsou:

  • tónová řada (stupnice)
  • artikulace (různé způsoby nasazování a vázání tónů a jejich kombinace)
  • rytmizace
  • práce s motivem (krátký hudební úryvek, který se v různých podobách opakuje)

Možná jsi už improvizaci zkoušel(a) a nabyl(a) jsi dojmu, že na to „asi nemáš buňky“. Ale je to získaná dovednost, stejně jako je hra na nástroj nebo zpěv, které je potřeba se soustavně systematicky věnovat. I když jsi to zkoušel(a) i déle, nebyl(a) jsi z výsledkem příliš spokojen, možná to bylo právě z toho důvodu, že sis neuvědomil(a), že je potřeba rozdělit si nácvik na jednotlivé prvky, tak abys každému z nich věnoval plnou pozornost a postupně pak zkoušel prvky spojovat a kombinovat. A ano, každý máme k improvizaci jiné předpoklady, tak jako ke všem osatním činnostem, ale nechtěj po sobě, abys hned hrál(a) jako tvůj oblíbený týpek z jutubu. Raději si sám/sama užij doma v pokojíku radost z cesty a postupných pokroků.

Pro lepší pochopení si popíšeme jednotlivé prvky:

Tónová řada nebo také stupnice vymezuje rámec určený tóninou, ve kterém se pohybujeme, díky čemuž nebude naše hra kolidovat s harmonickou složkou. Jednoduše řečeno, potřebujeme prstům vymezit jednoznačnou trasu, po které se automaticky budou pohybovat.

Artikulace není jen o tom, jestli tón nasadíme nebo svážeme. Artikulace určuje také stylovost hry. Jinak budeme artikulovat swing, funky, jazz latin nebo baroko. Často také pro někoho bývá obtížné i jen akcentovat lehké doby. Proto tomuto prvku věnuj také patřičnou pozornost.

Rytmizace je vědomé rytmické dělení. Rytmus je v improvizaci důležitější, než melodie. Metronom je proto velmi důležitý pomocník, který ti pomůže získat rytmickou jistotu a tím výrazně přispěje kvalitě tvé improvizace.

Práce s motivem spočívá v opakování krátkého hudebního úryvku – myšlenky a její variace. Tento prvek se v hudbě objevuje po staletí ve většině hudebních děl. Její ovládnutí dá tvé improvizaci čitelnost a uchopitelnost.

Krok 1a

Nacvič stupnici v půlových hodnotách s metronomem v pomalém až střením tempu (50 – 90bpm)

Začni stupnicí. V tomto příkladu jsem uvedl stupnici D dur, ale vyzkoušet to můžeš na jakékoliv jiné stupnici. Z počátku stačí, když budeš hrát rozsah jedné oktávy, případně hraj tóny, se kterými se cítíš jistě. Nejprve si zahraj stupnici v půlových hodnotách a jestliže máš podchycené tóny stupnice, cvič stupnici s metronomem. Samozřejmostí je kvalitní tón, čisté nasazení a intonační stabilita, což platí pro všechna následující cvičení.

Stupnice D dur v půlových

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Jakmile s jistotou zahraješ stupnici s metronomem, vyzkoušej si zahrát stupnici s doprovodem. Při hře vnímej jak různé tóny „sedí“ s harmonii doprovodu.

Tip č. 1 ke cvičení

Pro ukázku jsem vytvořil podklad s jednoduchým harmonickým doprovodem. Jedná se o akordy F | Dm | Bb | C || v C ladění, neboli funkce I-vi-iv-V. Tento postup je často používán v popových nebo rockových písních, takže si můžeš takto jednoduše procvičovat improvizaci do různých písní. Pokud potřebuješ jinou tóninu, zadej na YouTube ve vyhledávání v angličtině X major backing track, kde X je tvá požadovaná tónina, major je dur a minor je mollová tónina, křížek je sharp a béčko je flat. Budeš-li chtít cvičit na alt saxofon například v tónině F dur, pak zadáš A flat major backing track (A flat buže být také zkráceno na Ab). viz. Transpoziční tabulka.

Krok 1b

Nacvič stupnici v půlových hodnotách s artikulačními variacemi

Jakmile ti nebude dělat potíže zahrát stupnici, vyzkoušej také různou artikulaci – kombinaci nasazovaných a vázaných tónů. V notové ukázce jsou odděleny různé možnosti. Každou z možností si vyzkoušej zahrát v celém rozsahu.

Stupnice D dur v půlových hodnotách s příklady artikulace

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 1c

Nacvič stupnici v rytmizovaných půlových hodnotách

V tomto kroku si rozděl půlovou notu na různé rytmické kombinace. Začni těmi jednoduchými a postupně zkoušej náročnější. Nezapomeň do kombinací vložit i pomlky. Budeš tedy hrát stále stupnici v půlových hodnotách, ale jazykem je rytmizuješ.

Stupnice D dur v rytmizovaných půlových hodnotách

Možností rytmických kombinací je mnohem více. Zkus si nějaké vlastní a pokud ti to nedělá potíže zapoj i synkopy, či trioly.

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 1d

Nacvič stupnici v rytmizovaných půlových hodnotách v kombinaci

Zatímco v předchozím kroku jsi hrál stejný rytmus celou stupnici, pak v tomto kroku různé rytmy střídej – kombinuj. Začni jednoduššími kombinacemi (ukázka č.1) a postupně se zkus dopracovat k nějakým pestřejším kombinacím (ukázka č.2). Samozřejmě zde platí, že náročnost volíš podle svých možností.

Ukázka č.1
Půlová stupnice v kombinované rytmizaci 1
Ukázka č.2
Půlová stupnice v kombinované rytmizaci 2

Nyní máš perfektně procvičenou stupnici, čímž jsi získal jasný rámec tónů, které budeš používat v dalších krocích a také pevný rytmický základ.

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 2a

Hraj stupnici v půlových hodnotách způsobem cikcak*

Dosud jsi cvičil stupnici tak, že jsi ji hrál od spodu nahoru a z hora dolů. Nyní také hraj stupnici, ale *)střídej pohyb nahoru-dolů po libovolném počtu tónů, tak zvaně cikcak. Zahraj několik tónů nahoru, pak několik tónů dolů a pak zase pohyb vystřídej v libovolném počtu tónů, klidně nějaký tón zopakuj a také přidej pomlky. Nejprve si to vyzkoušej na půlových hodnotách bez artikulace, aby ses mohl zaměřit jen na jednu věc. Následně přidej i různou artikulaci.

Stupnice cikcak v půlových hodnotách

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 2b

Hraj stupnici v rytmizovaných půlových hodnotách způsobem cikcak

Nyní k cikcak pohybu přidej i rytmizování půlových hodnot, tak jako v kroku 1d. Hraj vlastní kombinace. Prsty tedy hrají opět půlové noty, které jazykem rytmizuješ. Pak přidej i artikulaci.

Stupnice v rytmizovaných půlových hodnotách hraná způsobem cikcak

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Tip č. 2

I přesto, že cílem tohoto postupu je vědomá improvizace, zkoušej také improvizovat spontánně – tj. neřešit jednotlivé prvky a nevymezovat si určitý postup, ale nechat se unášet hudebním plynutím a nechat se překvapovat. Jde o to neztrácet, ale naopak stále pěstovat hráčskou spontaneitu. Budeš-li tedy unaven(a) neustálým hlídáním všech možných prvků, pak se na ně vykašli a zahraj si zcela svobodně se všemi překvapivými nedostatky a zajímavými chybami. Dovol si a uč se nemít úplně vše pod kontrolou, stejně tak si dovol dělat chyby a nemít vše úplně dokonalé.

Krok 2c

Hraj stupnici v půlových hodnotách způsobem cikcak s přeskoky

V tomto kroku se opět vrátíme k jednoduchým nerytmizovaným půlovým hodnotám, které budeme hrát cikcak, ale nyní zkus občas nějaký tón ve stupnici přeskočit. Není potřeba dělat velké a časté skoky, ale stačí občas vynechat jeden nebo dva tóny, čímž vznikne interval tercie nebo kvarty. Když si budeš procvičovat hru s doprovodem, měl bys už mít představu, jak který tón v daném akordu doprovodu sedí a podle toho můžeš zkoušet předjímat přeskoky tónů. Pokud se ti to zatím nedaří, nevadí. Chce to jen svůj čas a trénink. Snaž se na jednoduchém rytmickém základě hledat zajímavou melodiku v harmonickém kontextu.

Stupnice v půlových hodnotách hraná cikcak s přeskoky

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 2d

Improvizuj v rytmizovaných půlových hodnotách na základě stupnice cikcak s přeskoky

Tohle cvičení se už nedá nazvat stupnicí, ale můžeme jej označit již jako improvizaci. Pokud jsi došel až sem, pak ti gratuluji.

Improvizace v rytmizovaných půlových hodnotách na základě stupnice hrané cikcak s přeskoky

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 3

Improvizuj s použitím motivu* na základě rytmizace půlových hodnot

Improvizace neznamená tok neustálých změn, ale naopak je to schopnost pracovat s hudebním motivem, či motivy. *) Motiv je krátký (1 – 2 takty) hudební úryvek, který se ve skladbě opakuje a obměňuje. V následující ukázce je použit dvoutaktový rytmický motiv, který se melodicky (např. takty 3-4, 5-6) i rytmicky (např. takty 7-8, 13-14) obměňuje. V předchozích krocích sis osvojil(a) rytmizování půlových hodnot v rámci asymetrické (cikcak) hry stupnice. Inspiruj se a využij tuto dovednost při hraní si s motivem.

Improvizace s využitím motivu na základě rytmizace půlových hodnot

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 4a

Nacvič stupnici ve čtvrťových hodnotách

Nyní budeme pokračovat obdobně jako v předchozích krocích, ale místo půlových hodnot budeme používat hodnoty čtvrťové. Opět si nejprve procvič stupnici sám, s metronomem (postupuj od pomalejšího tempa – 50bpm k rychlejším tempům – 100bpm a více) a následně i s podkladem.

Stupnice D dur ve čtvrťových hodnotách

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 4b

Nacvič stupnici ve čtvrťových hodnotách v různých druzích artikulace

Opět do cvičení stupnice zahrň i různé druhy artikulace.

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 4c

Pro pokročilejší
Nacvič stupnici v rytmizovaných čtvrťových hodnotách

Pokud bychom měli postupovat analogicky jako v případě půlových hodnot, pak je dalším krokem rytmizace čtvrťových hodnot. Nic nebrání tomu, abys si to vyzkoušel(a), ale pokud se ještě necítíš na to hrát rychlejší hodnoty, klidně tento krok přeskoč nebo zkus jen jednoduché osminové rytmizování. Pokud jsi pokročilejší saxofonista, můžeš zkusit hrát swingované osminy, trioly nebo kombinace s šestnáctkami.

Stupnice D dur v rytmizovaných čtvrťových hodnotách

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 5a

Nacvič stupnici ve čtvrťových hodnotách hranou způsobem cikcak (nejprve bez a pak) v různých druzích artikulace

Stejně jako u půlových hodnot hraj stupnici způsobem cikcak (viz. Krok 2a). Po získání jistoty přidej i různou artikulaci – legato, staccato, akcenty apod.

Stupnice D dur ve čtvrťových hodnotách hraná cikcak

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 5b

Improvizuj na základě stupnice v(e) (rytmizovaných) čtvrťových hodnotách hranou způsobem cikcak (nejprve bez a pak) v různých druzích artikulace

Ano, od nácviku stupnice jsme se opět dostali už k improvizaci, tentokrát s využitím stupnice ve čtvrťových hodnotách. Pokud jsi zatím přeskočil Krok 4c, pak zvol variantu bez rytmizování čtvrťových hodnot. Namísto toho rytmizuj půlové hodnoty.

Stupnice D dur v rytmizovaných čtvrťových hodnotách hraná způsobem cikcak

Zvuková ukázka

Pokud jsi již pokročilejší hráč a nedělá ti problémy swingování, trioly, či dokonce zvládáš jazykem vyzobat i šestnáctky, pak si vyzkoušej rytmizovat i tyto hodnoty.

Stupnice D dur v rytmizovaných čtvrťových hodnotách hraná způsobem cikcak

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 5c

Improvizuj s použitím čtvrťových hodnot způsobem cikcak s přeskoky

Nyní přidej do improvizace i přeskoky tónů. Opět stačí jeden nebo dva občas vynechané tóny. Vrať se zpět k jednoduchým čtvrtkám, případně kombinuj s půlovými včetně pomlk a vnímej melodiku hraného postupu, ideálně včetně vztahu k harmonii, hraješ-li improvizaci s podkladem.

Improvizace se čtvrťovými hodnotami způsobem cikcak s přeskoky.

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 5d

Improvizuj s použitím rytmizovaných čtvrťových hodnot způsobem cikcak s přeskoky

Přidej do improvizace rytmizaci čtvrťových hodnot a kombinuj i s půlovými. Zde se drž toho, že méně může znamenat více. Hraj tedy promyšleně, s jistotou, tak abys měl kontrolu nad tím co z nástroje vychází, v prvé řadě nad kvalitou tónu, čistoty nasazení, stabilní intonaci a rytmickou přesností.

Improvizace v rytmizovaných čtvrťových hodnotách hraná cikcak s přeskoky

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 6

Improvizuj s použitím motivu na základě rytmizovaných čtvrťových a půlových hodnot

Improvizuj opět s použitím motivu. V ukázce jsem zvolil stejný motiv i obdobný melodický postup jako v kroku 3, ale je zde zapracován pohyb ve čtvrťových hodnotách.

Improvizace s využitím motivu na základě rytmizace půlových hodnot

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 7a, 7b

Nacvič stupnici v osminových hodnotách, pak přidej různé druhy artikulace.

Stejně jako v případě půlových (Krok 1a a 1b) a čtvrťových hodnot (4a a 4b) nacvič stupnici nejprve celou nasazovaně nebo vázaně, pak v dalších artikulacích.

Stupnice D dur v osminových hodnotách

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 8a

Improvizuj na základě stupnice hrané cikcak v kombinaci se čtvrťovými a půlovými hodnotami, následně přidej i různé druhy artikulace.

V tomto cvičení již zkombinuj všechny nabyté dovednosti z předchozích kroků. Opírej se o již zvládnutý základ v podobě půlových a čtvrťových hodnot a podle svých schopností přidej nějakou tu osminovou kombinaci.

Improvizace na základě stupnice v osminových hodnotách hraná cikcak v kombinaci s půlovými a čtvrťovými hodnotami

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 8b

Improvizuj na základě stupnice hrané cikcak s přeskoky v kombinaci se čtvrťovými a půlovými hodnotami

Do předchozího kroku přidej i přeskoky. Opět se řiď pravidlem, že méně znamená více. Tedy nepřeskakuj ani příliš často a ani příliš velkými skoky. Měj svou hru stále pod kontrolou.

Improvizace na základě stupnice hrané cikcak s přeskoky v kombinaci se čtvrťovými a půlovými hodnotami

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Krok 9

Improvizuj s použitím motivu

Posledním krokem je opět práce s motivem. V následující ukázce jsem použil stejný příklad jako v předchozích krocích 3 a 6. Všimni si změn jak vizuálně v notovém zápisu, tak poslechem a zkus obdobně pracovat s vlastním motivem.

Improvizace s motivickou práci v osminových hodnotách

Zvuková ukázka

Doprovod pro Alt sax.

Doprovod pro Tenor sax.

Pokud jsi došel(la) až sem a vše jsi si důkladně procvičil(a), pak je to naprosto skvělé. Možná máš ale pocit, že to ještě není úplně „ono“, co slyšíš od tvých oblíbených saxofonistů a saxofonistek. K perfektním improvizačním schopnostem je ještě pořádný kus cesty, ale nyní jsi získal dobrý základ a víš na čem můžeš dále stavět.

Co a jak dále cvičit

Určitě nezůstávej jen u jedné tóniny, ale postupuj obdobně s několika dalšími tóninami napříč kvintovým kruhem. S každou další tóninou budou jednotlivé kroky snadnější. Větší technickou svobodu získáš, zkombinuješ-li tento postup s postupem ukázaným v návodu Nácvik stupnice. Kromě melodické stránky improvizace je pak dobré znát i hramonickou složku. Nějaké základy si zkus vygůglit, prozatím tady na saxoškole mrkni na Akordové značky a pak návod Doporučený postup při nácviku akordu. Dalším improvizačním technikám se budu věnovat někdy příště.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *