Hudební nauka v kostce

Stáhni si Tahák do HN v PDF

Notová osnova a délky not

Tečka vedle noty prodlužuje hodnotu o její polovinu. Délka půlové noty s tečkou je jako půlová a čtvrťová, tedy 3 doby. Čtvrťová nota s tečkou je to stejné, co čtvrťová nota a osminová, tedy jedna a půl.

Názvy not

*) U nás (střední Evropa) se tato nota nazývá H, v jiných částech země, především v anglicky mluvících se nazývá B

Posuvky a předznamenání

– Křížek zvyšuje notu o půl tónu
 – Béčko snižuje notu o půl tónu
 – Odrážka ruší křížek nebo béčko

Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His
Hes, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes

Stupnice

je řada po sobě jdoucích tónů uspořádaných podle určitých pravidel.

Akord

je souzvuk alespoň tří tónů různé výšky.

Obraty tónického kvintakordu

Intervaly

udávají výškovou vzdálenost mezi dvěma tóny

Tónina

příslušnost tónového materiálu skladby k určité stupnici. (Ve skladbě jsou použité převážně tóny konkrétní stupnice.)

Tóniny s béčky

Durmollb
Fd1hes
Bg2hes, es
Esc3hes, es, as
Asf4hes, es, as, des
Desb5hes, es, as, des, ges
Geses6hes, es, as, des, ges, ces
Cesas7hes, es, as, des, ges, ces, fes

Kvintový kruh

Tóniny s křížky

Durmoll#
Ge1fis
Dh2fis, cis
Afis3fis, cis, gis
Ecis4fis, cis, gis, dis
Hgis5fis, cis, gis, dis, ais
Fisdis6fis, cis, gis, dis, ais, eis
Cisais7fis, cis, gis, dis, ais, eis, his

Artikulační znaménka

značí způsob hry tónu.

Klíče

Houslový G klíč

Basový F klíč

Dynamická znaménka

vyjadřují hlasitost

NázevZkratkaČeskyZnačka
piannissimoppvelmi slabě 
pianopslabě 
mezzopianompstředně slabě 
mezzofortemfstředně silně 
fortefSilně 
fortissimoffvelmi silně 
crescendocresc.zesilovat
decrescendo, dimiduendodecresc., dim.zeslabovat

Opakovací znaménka – REPETICE

D.C. (Da Capo) – opakuj od začátku (čti da kapo)
D.S. (Dal segnio) – opakuj od značky segnio   (čti da seňo)
D.C. al fine – opakuj od začátku a skonči na značce fine
D.S. al coda – opakuj od  pak přeskoč na (čti al koda)

Tempo

udává rychlost skladby

LargoŠiroce44
LentoTáhle50
AdagioPomalu54
AndanteVolně, Krokem63
ModeratoMírně88
AlegrettoMírně rychle106
AllegroRychle, Vesele132
VivaceŽivě160
PrestoVelmi rychle184
AccelerandoZrychlovat 
RitardandoZpomalovat 
A tempoV původním tempu 

Enharmonická záměna

různé názvy pro stejný tón (oba tóny v taktu zní stejně)

Podobné příspěvky